🏷 محدوده : خ امام خمینی
🎓 مدرک تحصیلی مورد نیاز : مهم نیست
✍️ سایر توضیحات : نیاز به سابقه کار دارد
فوری