کاردان یا کارشناس مکانیک ساخت تولید آقا
امور اداری خانم یا آقا