فروشنده خانم جهت فروش آشنا با کامپیوتر-ساعت کار گردشی میباشد