فروشنده خانم باسابقه جهت کار در قنادی 
ساعت کاری 8/30الی10شب
 1/5استراحت دارد