استخدام نیروی خانم جهت فروش و نیروی حسابدار خانم مسلط به پارسیان و امور حسابداری