استخدام کارمند جهت صدور پیش فاکتو رمسلط به تولید محتوا مسلط به زبان انگلیسی