یک نفر نیروی آقا جهت خدمات همراه با جای خواب 

یک نفر نیروی خانم جهت کمک آشپز