تعدادی خانم لیسانس برقجهت تعمیرات قطعات الکترونیک و فنی