استخدام کامپیوتر

استخدام کامپیوتر

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارشناس کامپیوتر 1397/05/13 پشتیبان نرم افزار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس کامپیوتر 1397/07/09 کارشناس کامپیوتر , اصفهان حقوق اداره کار زن
مهندس کامپیوتر 1397/08/02 مهندس کامپیوتر , اصفهان توافقی زن